Ana Sayfa » Hakkımızda » Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

SANMAR ELEKTRİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

SANMAR ELEKTRİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

Sanmar Elektrik ve İnşaat Malzemeleri LTD.ŞTİ. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

A. Kişisel Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz elektronik iletişim kanallarımız aracılığı ile ilettiğiniz bilgiler, sözlü bildirimleriniz, fiziki başvurularınız, referanslarınız, sözleşmesel süreçlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, kamera kaydı, çeşitli form vs. yollar ile elde edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 • Şirket tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin sağlanması amacıyla sözleşmesel süreçlerimizin kurulması, yürütülmesi ve tamamlanması, sağlıklı bir şekilde müşterilerimize ulaştırılması amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Yasal yükümlülüklerimiz gereği ilgili belgeleri, dosya, evrakları düzenlemek; almak zorunda olduğumuz belge, sertifika alımlarını gerçekleştirmek amacıyla işlenmektedir.
 • Hizmetlerimizin, hizmet standartlarımızın, ticari iş stratejilerimizin ve hedeflerimizin belirlenmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • İlgili kişilerle iş ilişkisi kurulması, teklif süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi adayı veya müşteri adayı hakkında bilgi edinmek, tedarikçi/müşteri portföyü oluşturmak, sözleşmesel süreci değerlendirmek amacıyla işlenmektedir.
 • Sözleşmesel ilişki içerisinde olduğumuz kişilere karşı yükümlülüklerimizi ifa etmek ve karşı yükümlülükleri kontrol etmek, ödeme süreçlerini yürütmek amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Müşterilerimiz ile olan reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Personel işe alım süreçlerinin yürütülmesi, Şirkete ve pozisyona uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Çağrı merkezimizle iletişime geçmeniz halinde iletişim içeriğinin tespiti, kalite standartlarının sağlanması amacıyla işlenmektedir.
 • Yasal ve sözleşmesel denetim süreçlerini yürütmek, denetim neticesinde faaliyet ve süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla işlenmektedir.
 • Çeşitli lokasyonlarda bulunan çalışma alanlarımızda giriş çıkışların takip edilerek güvenliğin sağlanması, iş güvenliği ve sürekliliğinin takip edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi, geri dönüşlerin sağlanması amacıyla işlenmektedir.
 • Şirket tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan toplantı, eğitim, seminer, organizasyon vb. kurumsal süreçlerin ve Şirket’in tanıtılması, üçüncü kişilere bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmektedir.
 • Talep, şikayet ve memnuniyet süreçlerini yürütmek, gerekli aksiyonları sağlamak, ilgili kişiye geri bildirimde bulunmak amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Dava, icra, arabulucu süreçlerini yürütmek, mahkemeler başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, yasal bildirimleri gerçekleştirmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; gerçekleştirilen faaliyet süreci, veri işleme amacı ve işlenen kişisel verilerinizle bağlantılı olarak açık rızanızın varlığı, kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin ve sürekliliğin sağlanması amacıyla tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, ortaklarımıza aktarılabilecektir.
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili denetim kuruluşlarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 • Ticari, mali, yönetim, finansal, sektörel konularda danışmanlık hizmeti aldığımız firmalara pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla tedarikçilerimize, yurt içi veya yurt dışı iş ortaklarımıza, ortaklarımıza aktarılabilecektir.
 • Sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ilgili banka, ilgili taşıyıcı firma, ilgili tedarikçi ve yurt içi veya yurt dışı iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.
 • Kullanmakta olduğumuz işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, bulut hizmeti şirketlerine aktarılabilecektir.
 • Reklam, tanıtım, pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla ilgili tedarikçi, ortaklarımıza ve yurt içi veya yurt dışı iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.
 • Talep, şikayet ve memnuniyet süreçlerinizin yürütülmesi, gerekli aksiyonun alınması amacıyla tedarikçi, ortaklarımız ve yurt içi veya yurt dışı iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

Sanmar Elektrik ve İnşaat Malzemeleri LTD.ŞTİ.

İnternet Adresi           :          

Telefon Numarası      :

E-Posta Adresi           :

Adres                         :